Lakossági tájékoztató - M6 autópálya

A beruházó NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és a kivitelező S-D 2020 M6 Konzorcium tájékoztatja Önöket, hogy az „M6 autópálya Bóly-Ivándárda közötti szakasz megvalósítása a 192+200 – 212+139 km szelvények között” megnevezésű beruházás kapcsán - a koronavírus járvány miatt bevezetett jogszabályokra tekintettel - a témában személyes részvétellel járó lakossági fórumra nem kerülhet sor, ezért kérdéseiket a tájékoztató végén feltüntetett elérhetőségek valamelyikén tudják feltenni.

A tájékoztató letöltése: (PDF)

 

Pályázat - : Eszközbeszerzés a bezedeki szabadidő és sport park karbantartásához

Kedvezményezett neve: Szülőföldünk Bezedekért Alapítvány
Pályázati felhívás: „Civil társadalom szerepének erősítése”,  VP6-19.2.1.-16-8.5.1-17
A projekt címe, azonosító száma: Eszközbeszerzés a bezedeki szabadidő és sport park karbantartásához, azonosítószám: 1925173853
A szerződött támogatás összege: 2 299 996 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 85 %

A projekt tartalmának rövid bemutatása:
Az alapítvány célja a Szabadidő és Sport Park gondozásával, karbantartásával, hogy a községben élők, valamint az ide látogatók részére kellemes környezetet biztosítson a szabadidő hasznos eltöltésére és sportolásra. A terület karbantartása eddig az önkormányzattól kölcsön kapott „tologatós” fűnyíróval történt. A beruházás eredményeként beszerzésre kerülő fűnyíró traktorral költség-hatékonyan, jelentős idő megtakarítással végezhető a karbantartás. Összességében elmondható, hogy a beruházás nagyban megkönnyíti életünket és hosszú távú megoldást jelent a szabadidő és sport park gondozására.

 Az alapítvány feladata, hogy projektjével hozzájáruljon a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában megfogalmazott célkitűzések megvalósulásához. Ezek közül különösképpen a vidéki térséget vonzóbbá tevő beruházások végrehajtása révén a gazdasági és társadalmi visszaesés és a vidék elnéptelenedése felé mutató tendenciák visszafordítása az 54/2001. (VI.10.) VM rendelet rendelkezéseinek megfelelően. A beruházás révén elérni kívánt legfőbb cél a lakosságmegtartó képesség növelése, amelyet többek között a természeti környezet javításával kívánunk elérni.

A projekt tényleges befejezési dátuma: 2020. június 17.

Baranyai 153

Projektünk átfogó és kiemelt célja, hogy a közszolgáltatások színvonalának emelésével, az egyes szolgáltatások elérhetőségének megkönnyítésével, valamint a megfelelő tájékoztatás megvalósításával fejlesszük a konzorciumban résztvevő településeink lakosságának egyéni és közösségi cselekvőképességét.

Bővebb információ: https://baranyai153.hu

Bezedek Község Önkormányzata által megvalósított Európai Uniós projektekről további információkat találhat:  
 
EFOP-3.7.3 EFOP-3.7.3 http://bezedek2020.hu/efop-373/alapadatok.html 
EFOP-5.2.2 http://bezedek2020.hu/efop-522/alapadatok.html 

Sajtóközlemény 2017

Bezedek Község Önkormányzata a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt "Testvér-települési programok és együttműködések (2017)" című pályázat keretében

500.000 Ft támogatásban részesült.

Projekt száma: TTP-KP-1-2017/1-000205

Pályázat címe: "Bezedek, Székelyfancsal, Asztély községek testvér-települési kapcsolatának erősítése, fejlesztése"

Bezedek története

Baranya és benne egy kis dél-baranyai falu Bezedek. Bezedek község a magyar-horvát államhatár közvetlen közelében fekszik. A falu közigazgatásilag a Lippói Körjegyzőséghez tartozik, lélekszáma 280 fő, irányultsága kifejezetten mezőgazdasági jellegű.
Árpád-kori oklevelek először egy 1296-ban keletkezett oklevélben említik Bezedeket. E kis falu sok történelmi vihart élt át. Többször elpusztult, lakói kicserélődtek, de mindig talpra állt. A török kiűzésétől a II. világháború végéig a magyar hazához hű németek lakták, akik szorgalmas, takarékos, rendszerető emberek voltak, akik magas fokon értettek a földműveléshez, állattenyésztéshez és akik szorgalmukkal jólétet és megbecsülést szereztek. 
Bezedek faluban 1948-ban kezdődött a nagy fordulat, súlyos veszteségek és ezt követő nagy arányú visszafejlődés jellemezte. Az 1989 évi rendszerváltás után a falu újból maga intézheti ügyeit. Mindent igyekszik pótolni amit a fordulat éveiben elvesztett. Újra él a falu és elindult egy fejlődési pályán, aminek már ma is kézzelfogható eredményei mutatkoznak. Ez nem kis erőfeszítést és anyagi erőt igényelt Bezedek község szorgalmas és összetartó népétől. 
Fontosnak tartjuk, hogy Bezedek Község lakossága részére megteremtsük az európai emberhez méltó élet feltételeit. Bezedek Önkormányzatának küldetése a hátrányos helyzetű település lakói számára az elérhető legszínvonalasabb élettér biztosítása. A falu kulturális örökségének megóvása, a nehéz szociális helyzetben lévők támogatása, a helyben maradó, vagy ide költöző fiatalok lakáshoz jutásának megkönnyítése, a tehetséges diákok ösztöndíjhoz juttatása, a diplomások letelepedésének elősegítése. Általánosságban a helyi élet és munkakörülmények javítása, az életminőség emelése, a falu népességmegtartó képességének növelése, helyi munkalehetőségek biztosítása. 
Mindezen célok elérése érdekében Önkormányzatunk támogatja az általános iskolásoktól, a középiskolásokon át, a felsőfokú oktatásban résztvevő diákjait egyaránt. A lakosok komfortérzetének növelése érdekében, pályázati segítséggel 21 műemlék jellegű lakóépület felújítását végeztük el. Fásítást hajtottunk végre a település bel-, és külterületi útjai mellett egyaránt, valamint az önkormányzat kezelésében lévő temetőben. A jövő generációjának megtartása, támogatása mellett, fontosnak tartjuk a múlt tiszteletét, ezért létrehoztuk a "Szent István emlékparkot", mellyel az I. és II. világháború hősi halottainak róttuk le tiszteletünket.
Önkormányzatunk a tudatos és tervszerű településfejlesztés érdekében Rendezési tervet készíttetett. A bezedeki lakosok egészséges élethez való jogának szem előtt tartásával elkészíttettük Környezetvédelmi programunkat és Zöldfelület növelő koncepciónkat, továbbá folyamatban van a település természet közeli szennyvízkezelésének megoldása. A település elzártságának és a vidéki ember korlátozott lehetőségeinek kiküszöbölése érdekében Informatikai irodát hoztunk létre, mellyel elsődleges célunk az információhoz jutás hatékonyságának és gyorsaságának növelése, valamint a mindenki számára elérhető Internet és számítógép használat biztosítása, a már működő és az újonnan alakuló vállalkozások segítése. Ez utóbbi cél elérése érdekében, "Start a vállalkozáshoz" címmel kiadványt készítettünk és adtunk közre. A számítógép megismerésére, használatának elsajátítására, az irodában lebonyolított, számítógépes tanfolyamot szerveztünk, sikeresen. Pályázati támogatással elkészítettük Bezedek község honlapját. A településünkön túlnyomórészt agrár területen gazdálkodó vállalkozók versenyképességének növelése érdekében, szintén az iroda szervezésében, Sapard pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató napot tartottunk, külső szakemberek bevonásával. Bezedek Község Önkormányzata, a munkanélküliek nagy száma miatt egyszeres hátrányos helyzetben van. Éppen ezért a fent említett szempontok mellett a legfontosabbnak a munkahelyteremtést tartjuk. Ennek elérése érdekében Önkormányzatunk az Agro-Lippó Rt-vel, 50-50 %-os tulajdonjoggal létrehozta a Bezedek-Lippó Agrár Ipari Park Kft-t, melynek elsődleges célja, hogy a kedvező földrajzi és éghajlati adottságokat, valamint a jó minőségű termőföldet kihasználva kiváló minőségű bio termékeket állítson elő, dolgozzon fel, végül félkész-, illetve késztermékként értékesítsen.